Shingels S.A..

Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: Granollers
Direcció Facultativa: Josep Vidal
Superfície edificada: 2.377 m2
Duració de les obres: 13 mesos
Any de finalització: 2020

Back to Top