Política.

La nostra política

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ

Terrassa, a 5 de maig de 2013,

La direcció de Baldó Constructora es compromet a la millora de les condicions de seguretat i salut, la qualitat de les obres que executem, i el respecte pel medi ambient, siguent elements fonamentals que s’integren en la nostra forma de ser.

Seguint aquest esperit, ens hem dotat d’un sistema de gestió integrat (SGI)en els àmbits de seguretat, qualitat i medi ambient, prenent com a base d’actuació les normes OSHAS 18001, ISO 9001, i ISO 14000, que és conegut per a tot el personal de l’empresa, així com els subcontractistes i altres col.laboradors

La Política Integrada es fonamenta en:

  • El desenvolupament de les persones i la millora constant de les condicions de treball, la millora continuada de la qualitat dels productes i la preservació del medi ambient. El seu compliment implica a tots els estaments de l’empresa.
  • La prevenció de riscs laborals no es supeditarà a cap exigencia.
  • El compromís de compliment de la legislació vigent, i els requeriments interns definits per Baldó són també pricipis fonamentals.
  • La difusió pública d’aquesta política, que és accesible en tot moment en cada centre de treball.
  • La revisió permanent de la política integrada i dels objectius del SGI.
  • Serà falta greu qualsevol incompliment de la normativa legal externa o interna.
  • La priorització de mesures que eliminin els riscs en origen, controlant els riscs inevitables.
  • Prevenir les no conformitats, i si es produeixen, portar a terme accions correctores per evitar la reincidencia
  • La formació i sensibilització de tot el personal cap a l’execel.lència en la gestió integrada.

 

En conclusió, la direcció assumeix i aprova la política integrada, comprometent-se a la seva promoció, com un element esencial en la gestió de Baldó constructora.

 

Josep Baldó Caba Joan Betriu Pi

Administrador Administrador

ENLLAÇOS INTERNS

Back to Top